Campione Italiano 2 serie

Campione Italiano 1 serie

Campione Italiano Kick Boxing Elite Pro kg. 71

Campione Italiano 2 serie Pugilato

4 anni in Nazionale K1

2 Bronzi Europei

1 Oro Mondiale

1 Argento Mondiale